از اینترنت پرسرعت لذت ببرید...

فرم شکایات، پیشنهادات و انتقادات

به منظور افزایش رضایت کاربران ، پیگیری و پاسخگویی به شکایات، پیشنهادات و انتقادات ایجاد گردیده است و تمامی سوابق مشکلات و شکایات مطروحه در این سامانه نگهداری می گردد .